ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් අපූරු ඒකල වීඩියෝවකින් ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙයි