රූමත් වෙරෝනිකා වේන් ඇගේ පරිපූර්ණ පුකට කෙලවා ගත්තාය