සැණකෙළි වෙස් මුහුණු වල සමලිංගිකයින් දෙදෙනෙකුගේ ලිංගිකත්වය නිවාඩුවක් සඳහා සිදු වේ