පුදුමාකාර පැටියා සහ ඇගේ සුළු සහෝදරයා සෝෆා මත වල් ලිංගිකව හැසිරේ