ඇගේ ඩිල්ඩෝස් වලට ආදරය කරන රතු හිසක් අප ඉදිරියේ චූ කර ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙයි