පිරිමි ළමයා තම අනියම් බිරිඳගේ යෝනි මාර්ගය ඇඟිලිවලින් සහ කම්පන යන්ත්‍රයෙන් ස්වයං වින්දනය කරයි