විස්මිත කාන්තාවන් එකිනෙකා මත, ලෙවකමින් හා සිප ගනිමින් සිටිති