විශාල තනපට සහිත දුඹුරු පැහැයක් ඇගේ තෙත් පුකේ තොල් තුළට ඩිල්ඩෝවක් අලවයි