අඩි උස පාවහන් ඇති දුඹුරු පැහැ කාන්තාවක් ඇගේ කට්ට තොල් උදුරා ගනියි