මිහිරි ලා දුඹුරු ඩික්සි බෙලී ඇය කම්මුතු වන තුරු සෙල්ලම් බඩු ගසයි