තනි ගැහැණු ළමයෙක් විශාල ඩිල්ඩෝවක් ඇගේ තෙත් පුකට ගැඹුරට තල්ලු කරයි