හුදකලා ගැහැණු ළමයෙක් ඩිල්ඩෝ සමඟ කළ හැකි දේ අපට පෙන්වයි