ස්වභාවික තන පුඩු සහිත රතු හිසක් ඇගේ තෙත් සහ සරාගී පුකේ තොල් සම්බාහනය කරයි