යුවළක් නිහතමානී ළදරුවෙකු අපූරු තුන් මාර්ගයකට ඇදගෙන ගියේය