හුරුබුහුටි දෙයක් කැමරා කාචය ඉදිරිපිට ඇය සමඟ සෙල්ලම් කරයි