කෙල්ලො දෙන්නෙක් කොල්ලෙක්ට එයාලගෙ පුක එක්ක නියම වෙලාවක් පෙන්නනවා