හොටී දෙදෙනෙක් ඇඟිලි ගැසීම සහ සිපගැනීම් සඳහා උනන්දු වෙති