ගැහැනු ළමයින් දෙදෙනෙක් එකිනෙකා තම උපරිමයට ළඟා කර ගැනීමට තම දිව භාවිතා කරති