බැඳලා ටේප් ගහපු යොවුන් වියේ කොල්ලා පිටිපස්සෙන් කෙලෙව්වා