බිඳෙනසුලු ශරීරයක් ඇති ගැහැණු ළමයා විනෝදාස්වාදය සඳහා දැවැන්ත ලිංගික මෙවලමක් අල්ලා ගනී