යෞවනිය ඇගේ විශාල ස්ට්‍රැපන් කුකුළා පැළඳ සමලිංගිකයෙකුට කෙලවයි