යොවුන් බැල්ලියන්ට උසුළු විසුළු කිරීමට ප්‍රිය කරන ආච්චි කෙනෙක් උණුසුම් දේවල් සිදු කරයි