රසවත් පැටවුන් දෙදෙනෙක් එකිනෙකා අතුල්ලමින් ලෙවකමින් සිටිති