නරක සමලිංගික ළදරුවන් හතර දෙනෙක් මේසය මත ලෙවකමින් විනෝද වෙති