සමලිංගික ත්‍රිත්ව ලිංගිකත්වය නිසා රඳවා තබා ගැනීම නීරස දෙයක් නොවේ