කණ්නාඩි තියෙන ලැටිනා කෙනෙක් එයාගේ මිනිහට බ්ලෝ ජොබ් එකක් දෙනවා