යෝධ කුකුළෙකු සමඟ කඩවසම් ගුරුවරයා අශික්ෂිත ශිෂ්‍ය කාන්තාවකට කෙලවයි