තම පෙම්වතා වීආර් හි නැති වූ අතර නරක ගැහැණු ළමයා වංචා කරයි