සොඳුරු කාන්තාවක් ඇගේ පෑන්ටි එක ගලවා පසුව ඇගේ උදුරා ගැනීම විනිවිද යයි