තනියම ඉන්න කෙල්ලෙක් එයාගේ තෙත් පුකේ ඇතුලට ලොකු සෙල්ලම් බඩු ටිකක් දානවා