ප්ලෂ් ටෙඩි බෙයාර්ට ගැහැණු ළමයින්ගේ ලිංගික සහකරු වීමේ ගෞරවය හිමි වේ