තට්ටම බැල්ලියෙක් එයාගේ තෙත් පුකේ පිටිපස්සෙන් අමාරුවෙන් කෙලවෙනවා