යොවුන් පැටියා උණුසුම් ඉරියව්වලින් රළු ලෙස කෙලෙසීමෙන් සතුටක් ලබයි