මිනීමරු ශරීරයක් ඇති කපුටන් කෙස් ඇති කාමුක තරුවකට දැඩි පෙකර් අවශ්‍යයි