තද වටකුරු තට්ටම් ඇති ගැහැණු ළමයින් දෙදෙනෙකු ගුද මාර්ගයෙන් ක්රියා කරයි