ජෙසිකා ඩ්‍රේක් ඇගේ ප්‍රියතම සුරූපිනියන් සමඟ සමලිංගික ඔර්ජි එකක් පවත්වයි