විචිත්‍රවත් සමලිංගික ළදරුවන් දෙදෙනෙක් එක් වීදුරු ඩිල්ඩෝ එකක් බෙදා ගනිමින් සිටිති