විශාල කිනිතුල්ලෙකු පිරිසිදු කරන විට කෙලෙසෙමින් තිබේ