යෝධ ව්‍යාජ බූබ් සහිත හොටී විශාල කුකුළෙකු ඉතා හොඳින් පදියි