ඩිල්ඩෝ එකක් ලස්සන රැවුල කපන ලද පුකක් සහිත යොවුන් වියේ හොටී වෙත යයි