ආකර්ශනීය යෞවනයෙකු රෝහලට පැමිණෙන විට සුනඛ විලාසයෙන් කෙලවර වේ